Skip to content

Jäseneksi

Liity jäseneksi

Äetsän Reserviläiset ei peri toistaiseksi jäsenmaksua alle 24-vuotiailta jäseniltään. Äetsän Reserviläiset hyvittää näille jäsenille Reserviläisliiton kautta maksetun jäsenmaksun: hyvitystä voi hakea lähettämällä viestin (sis. nimi, jäsennumero, tilinumero) yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen.


Äetsän Reserviläisten säännöissä on määrätty jäseneksi pääsemisestä ja jäsenyydestä seuraavaa.
– – – –
Jäsenyyttä koskevat määräykset
4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voi päästä täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokun­ta jäseneksi hyväk­syy. Yhdistykseen voi päästä lahjoittaja- tai kannattaja­jäsene­nä myös henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jon­ka johto­kunta sellaiseksi hyväksyy. Lahjoittaja- ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen ka­lenteri­vuo­den lopusta, jonka aikana hän on johto­kunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai kokouksessa yh­distyksen pöytäkirjaan merkit­täväksi ilmoittanut eroa­misestaan.
5 §
Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodel­ta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Jäsen tai jäseneksi aikova saa määrätä mihin jäsenryhmään hän haluaa kuulua. Jäsen, joka on siirtynyt vakinaiseen palvelukseen puolus­tusvoimiin, raja- tai merivartiolaitokseen on oikeutettu jäämään yhdistyksen jäseneksi ja säilyttämään saavuttaman­sa jäsenoikeudet.
6 §
Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistä­neen henkilön voi yhdistyksen kokous johtokunnan esityk­sestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerral­laan. Kunniajäsenten määrä ei saa kerrallaan olla kuin korkein­taan puolet (½) johtokunnan vahvuudesta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsen­maksua.
7 §
Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai, jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoi­tusperiä vastaan tai, joka on toiminut kunnian vastaises­ti, voi johtokunta päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta toimikauden loppuun mennessä.


Äetsän reserviläiset ry:n jäsenhakemuksen voi jättää johtokunnan jäsenille kirjallisena tai lähettää sähköpostilla puheenjohtajalle tai sihteerille.
Hakemuksen muoto on vapaa mutta siitä tulisi käydä ilmi vähintään seuraavat tiedot:
– etu- ja sukunimi – ammatti – syntymäaika – osoite – puhelinnumero – sähköpostiosoite
Varusmiespalveluksen suorittaneilta tarvitaan lisäksi:
– aselaji – sotilasarvo – kertausharjoituspäivien lukumäärä – edellinen ylennysvuosi